2021 Toyota Highlander XLE, backup cam, nav 
in Drayton Valley